CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–****—–

HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ TÀI SẢN

 (số: …../2017/ HĐ-ĐT)

                             Căn cứ Bộ luật dân sự, Luật HTX; Luật thương mại.

                             Căn cứ sự tự nguyện thỏa thuận giữa các bên.

                             Hôm nay, ngày…… tháng …….. năm 2017.   

                            Tại:  Văn phòng Hợp tác xã Nông Thủy Hữu Cơ Xanh SKYMINING.

                           Chúng tôi gồm có:

Bên A:

Hợp tác xã Nông thủy hữu cơ xanh – SKY MINING .

Địa chỉ: 73 đường 4C khu dân cư Đại Phúc, Ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0314529556.

Người đại diện: Ông  ĐÀO ĐỨC THẮNG, Chức vụ:  Giám đốc pháp lý.

Bên B:

Ông (bà): ……………………………………………………… sinh năm: …………….

CMND số:…………………………….. do CA………………………………………. cấp.

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận tự nguyện ký kết hợp đồng đầu tư mua máy vi tính,  uỷ thác  hưởng lợi nhuận với nội dung và những điều khoản cụ thể như sau:

Nội dung:

Bên A, Hợp tác xã Nông thủy Hữu cơ xanh- Sky mining (Hợp tác xã), có chức năng kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin, máy tính chuyên dùng công nghệ cao và có đầy đủ cơ sở vất chất, nhân sự, cần mở rộng quy mô đầu tư bằng hình thức tiếp nhận hợp tác.

Bên B có năng lực tài chính, đồng ý đầu tư máy tính chuyên dụng cho bên A khai thác Coin.

Điều 1: Hình thức, mục đích đầu tư.

Bên B đầu tư  cho bên A số lượng …..máy tính chuyên dụng để khai thác Coin, mỗi máy có giá trị là 5.000USD giá tính tại thị trường Việt Nam (sau đây gọi là “giá trị đầu tư” ).

Thời hạn đầu tư:  Đầu tư ngay sau khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng này. lợi nhuận được chia từ ngày thứ 8 , sau 7 ngày lắp đặt máy.

Mục đích đầu tư là để bên A khai thác Coin;  Bên B được hưởng lợi nhuận cố định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của bên A.

Điều 2: Chi trả vốn đầu tư và lợi nhuận .

          Bên A phải trả cho bên B số tiền theo “giá trị đầu tư” (điều 1) và lợi nhuận; tổng cộng “giá trị đầu tư” và lợi nhuận được trả bằng 300% “giá trị đầu tư” thời gian ước định tối đa 18 tháng.

Số tiền trên được tính tỉ lệ theo ngày, mỗi ngày bên A phải trả cho bên B số tiền từ 0,6 đến 1,5% trên “giá trị  đầu tư bao gồm vốn gốc cộng lợi nhuận, chi trả liên tục cho đến khi cộng dồn bằng 300% “giá trị đầu tư” thì kết thúc.

Hình thức chi trả: Mỗi tuần chi trả 01 lần vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật;

Sau khi bên A đã trả đủ (“giá trị đầu tư” và lợi nhuận) bằng 300% “giá trị đầu tư, thì tài sản đầu tư (máy tính) của bên B thuộc quyền sở hữu của bên A.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A.

          Quyền của bên A:

+ Toàn quyền quyết định việc khai thác, kinh doanh đối với tài sản mà bên B đã đầu tư.

+ Toàn quyền sở hữu, sử dụng, khai thác, kinh doanh đối với tài sản bên B đã đầu tư, sau khi đã chi trả đủ số tiền bằng 300% “giá trị đầu tư” cho bên B.

Nghĩa vụ của bên A:

          + Sử dụng máy mà bên B đầu tư vào đúng mục đích.

+ Khai thác, kinh doanh tạo lợi nhuận từ trang thiết bị cơ sở vất chất đầu tư.

+ Chi trả tiền đầu tư và lợi nhuận cho bên B theo đúng thỏa thuận,

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B.

Quyền của bên B: Được nhận lại giá trị đầu tư và lợi nhuận theo thỏa thuận từ bên A.

          Nghĩa vụ của bên B:

  • Góp đủ và đúng hạn máy đầu tư theo thỏa thuận
  • Đồng chịu rủi ro xảy ra bởi các sự cố ngoài ý muốn : bảo,lũ lụt, động đất, chiến tranh

Điều 5: Cam kết của các bên.

+ Các thông tin nhân thân, tài sản ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật.

+ Tài sản hiện có, tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của các bên không có tranh chấp.

+ Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Các thỏa thuận và việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện không bị lừa dối, ép buộc.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng  này có hiệu lực kể từ ngày ký, chấm dứt khi bên bên A đã chi trả xong cho bên B vốn đầu tư  và lợi nhuận theo thỏa thuận tại điều 2, hoặc được chấm dứt theo qui định của pháp luật.

Trong quá trình hợp đồng có hiệu lực, nếu muốn thay đổi bổ sung bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải có sự thỏa thuận đồng ý của cả hai bên và phải được lập thành văn bản phụ lục hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 02 bản chính có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng, cùng thống nhất ký tên chịu trách nhiệm thực hiện Hợp đồng này.

sky mining

Mọi Chi Tiết Tham Gia Đầu Tư Góp Vốn Sinh Lời Cao Rủi Ro Thấp Từ Sky Mining Xin Liên hệ Hotline Duy Nhất

0971.079.076

Bài Viết Liên Quan:

Sky Mining – Chính Sách Và Quyền Lợi Khi Đầu Tư Sky Mining
5 (100%) 4 votes